شرایط نگهداری مناسب پودر موبرشرکت مهناب

در مکان خشک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.